نام کالا : یخچال آزمایشگاهی


از یخچال فریزر آزمایشگاهی برای نگه داری نمونه ها و محلول های مختلف در برودت 8-2 درجه سانتی گراد استفاده می گردد . معمولا در اثر رشد میکروارگانیسم ها  بر روی نمونه ها و محلول ، مواد درون آنها تجزیه گشته و یا دناتوره خواهند شد. از آنجایی که که دما قادر است با کاهش فعالیت آنزیم ها رشد میکروارگانیسمها را به تاخیر بیاندازد ، از برودت هوا برای نگه دار بهتر نمونه ها و محلول ها استفاده می شود.

درب یخچال فریزر آزمایشگاهی باید پس از هربار استفاده کاملاً بسته شده و دمای آن در دامنه 2 الی 8 درجه سانتی گراد قرار داشته باشد . میانگین مناسب دمای یخچال 4 درجه سانتی گراد است.

 یخچال آزمایشگاهی و دارو سازی Laboratory and Pharmacy Refrigerators